Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenarai Ahli majlis Mesyuarat Adat Istiadat

​​​

BAGI TAHUN 2024 - 2025

PENASIHAT

​Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah
ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., D.P.K.T., King Abdul Aziz Ribbon, First Class (Saudi Arabia), The Order of the Renaissance (First Degree) (Jordan), Grand Cross of Crown Order -  G.K.K. (Netherlands), Medal of Honour (Lao), DSO (Singapore), Order of Lakandula With The Rank of Grand Cross (Philippines), The Order of Prince Yaroslav the Wise, Second Class (Ukraine), D.K. (Johor), DSO (Military) (Singapore),  P.H.B.S.

Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

 

PENGERUSI

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah
 ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali  Saifuddien  Sa'adul  Khairi Waddien, D.K.M.B.,  D.K.,  P.H.B.S.

 

TIMBALAN-TIMBALAN PENGERUSI

TIMBALAN PENGERUSI 1

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik
ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., P.H.B.S.​


TIMBALAN PENGERUSI 2

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen
ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., D.P.K.T., P.H.B.S.​


TIMBALAN PENGERUSI 3

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah
ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, D.K.M.B., D.K., P.H.B.S.​


PENOLONG PENGERUSI

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris
bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, D.K., S.M.B., P.H.B.S., P.B.L.I.    

(Lantikan kerana Jawatan – Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara)

 

AHLI-AHLI:

 

1.       Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj, D.K.

 

2.       Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, P.S.S.U.B., D.P.M.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L.

 

3.       Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Mohd. Yusof,  D.P.K.T., S.M.B., P.H.B.S.

 

4.       Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, P.S.S.U.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L.

 

5.       Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong, P.S.P.N.B., D.S.N.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L.

 

6.       Yang Amat Mulia Pengiran Kerma Raja Pengiran Haji Kamarulzaman bin Pengiran Pekerma Setia Diraja Pengiran Haji Ali, D.K., P.I.K.B., P.K.L.


7.       Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, P.S.N.B., S.M.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L.

 

8.       Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar,  P.S.S.U.B., P.H.B.S., P.J.K., P.K.L.

 

9.       Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Md. Said, S.P.M.B., D.S.N.B., S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L.

 

10.     Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Haji Awang Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Yusof, P.S.N.B., D.P.M.B., P.H.B.S., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L.

(Ahli Baru)

 

11.     Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali, D.P.K.T., P.S.P.N.B., D.P.M.B., P.S.B., P.I.K.B., P.K.L.P.

(Lantikan kerana Jawatan – Persuruhjaya Polis)

 

12.     Yang Mulia Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan, D.P.K.T., P.S.P.N.B., S.M.B., P.I.K.B.

(Lantikan kerana Jawatan – Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei)