Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenarai Ahli majlis Mesyuarat Adat Istiadat

PENASIHAT:

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., D.P.K.T., King Abdul Aziz Ribbon, First Class (Saudi Arabia), The Order of the Renaissance (First Degree) (Jordan), Grand Cross of Crown Order – G.K.K., (Netherlands), Medal of Honour (Lao), DSO (Singapore), Order of Lakandula with the Rank of Grand Cross (Philippines), The Order of Prince Yaroslav the Wise, Second Class (Ukraine), DSO (Military) Singapore, P.H.B.S., Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

PENGERUSI:
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, D.K.M.B., D.K., P.H.B.S.

TIMBALAN PENGERUSI 1:


TIMBALAN PENGERUSI 2:

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., P.H.B.S.

TIMBALAN PENGERUSI 3:

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri  Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., P.H.B.S.

TIMBALAN PENGERUSI 4:

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, D.K.M.B., D.K., P.H.B.S.

PENOLONG PENGERUSI:

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, D.K., S.M.B., P.H.B.S., P.B.L.I.

AHLI-AHLI:

Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj, D.K.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato Laila Utama Haji Ibrahim. D.K., S.P.M.B., D.S.N.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, P.S.N.B., D.S.L.J., S.M.B., P.H.B.S., P.I.K.B., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, P.S.S.U.B., D.P.M.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yusof, D.P.K.T., S.M.B., P.H.B.S.

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Aziz bin Juned, P.S.S.U.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Mohd. Taha, P.S.N.B., S.P.M.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.T.K.L., P.I.K.B., P.K.L.

Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong, P.S.P.N.B., D.S.N.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L.

Yang Amat Mulia Pengiran Kerma Raja Pengiran Haji Kamarulzaman bin Pengiran Pekerma Setia Diraja Pengiran Haji Ali, D.K., P.I.K.B., P.K.L.

Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, P.S.N.B., S.M.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, P.S.S.U.B., P.H.B.S., P.J.K., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, P.S.N.B., D.P.M.B., S.L.J., P.J.K., P.K.L.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Mohd. Said, S.P.M.B, D.S.N.B, S.L.J, P.H.B.S, P.B.L.I, P.J.K, P.K.L.

Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali. D.P.K.T., P.S.P.N.B., D.P.M.B., P.S.B., P.I.K.B., P.K.L.P.

Yang Mulia Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Hamzah bin Haji Sahat. P.S.P.N.B., S.M.B., P.I.K.B.

Yang Dimuliakan Pehin Manteri Bini Datin Paduka Dayang Hajah Aminah binti Haji Md. Yassin, D.P.M.B., S.N.B., P.J.K., P.K.L.